Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte. Viac info Súhlasím

Elite Challenge 2021

ELITE CHALLENGE 2021

8.11. - 16.12.2021

 

Staňte sa majiteľom trenažéra Elite SUITO s doplnkom Elite STERZO SMART.

Prihláste sa zaslaním emailu na: info@fitshop.sk, napíšte nám dátum a čas kedy by ste sa chceli ELITE CHALLENGE 2021 zúčastniť (v pracovných dňoch 9.30 hod. - 15.30 hod). Zároveň prosím uveďte aj Váš telefonický kontakt, aby sme si mohli termín a ostatné náležitosti potvrdiť.


snimka-obrazovky-2021-11-10-o-18-09-15.png


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ELITE CHALLENGE 2021

I. Organizátori súťaže

Organizátormi súťaž ELITE CHALLENGE 2021 sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R (ďalej len „organizátori“).

II. Účastníci Súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov.

 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo rodinnom vzťahu k organizátorovi

  súťaže, prípadne spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a ich rodinní príslušníci.

 • Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 2, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.

 • Zapojením sa do ELITE CHALLENGE 2021 súťaže súťažiaci súhlasí s týmito podmienkami.

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba RAZ. III. Pravidlá Súťaže

 • Súťaž bude prebiehať v období od 8. novembra do 16. decembra 2021.

 • Súťažiť sa bude v troch kategóriách: muži, ženy a masters (muži a ženy vo veku 45 rokov a

  viac).

 • Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa podmienky podľa čl. II. a III. týchto Pravidiel a

  riadne vyplnil potvrdenie o zodpovednosti pred začatím súťaže.

 • Súťažiaci budú pretekať na trenažéroch vo vybraných predajniach a miestach v zmysle

  týchto Pravidiel.

 • Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou SARS-CoV-2, musí každý súťažiaci

  pretekať podľa hygienických podmienok stanovených pre daný okres a aktuálnu situáciu.

 • Vo vybraných predajniach a miestach sa bude súťažiť na nasledovných trenažéroch: DIRETO XR-T (najnovší model), podložky training mat, stojanu POSA, adaptéra a

  simulátora RIZER.

 • Trať súťaže je vybratá organizátorom a je vo všetkých Elite Challenge miestach identická.

 • Súťaž prebieha na týchto vybraných miestach:

  1. LINUS, s.r.o. – Trnava,
  2. BIKE PEAK, s.r.o. – Oslany,
  3. DOLOMITY BIKE – Nitra
  4. Schwabik, s.r.o. - Spišská Nová Ves,
  5. iThings, s.r.o. - Bratislava
  6. LBIKE-CYKLOCENTRUM, s.r.o. - Košice 7. AGF INVEST, s.r.o.
  8. RichSport s.r.o.
  9. TRIBO, s.r.o.

10.Muziker, a.s.
11. MTBIKER.shop, s.r.o.

 • Účastník súťaže je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže len pravdivé osobné údaje. Organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a voči organizátorovi súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých údajov.

 • Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie, prebehne nasledujúci deň po ukončení súťaže, čiže 17. decembra 2021.

 • Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý zajazdil najrýchlejší čas v danej kategórii (ženy, muži, masters) a v danej predajni a bol v rámci všetkých výhercov a kategórie náhodne vyžrebovaný. Zároveň stanovenou formou poskytol údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto všeobecných podmienok, a bol zároveň za výhercu podľa pravidiel súťaže vyhlásený.

  IV. Výhry a spôsob odovzdávania výhier

 • Výhry pre výhercov súťaže sú nasledovné:
  1) najrýchlejší muž z každej zapojenej predajne (11) ide do žrebovania o výhru, pričom výherca bude náhodne vybratý generátorom (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001 s doplnkom STERZO SMART)
  2) najrýchlejšia žena z každej zapojenej predajne (11) ide do žrebovania o výhru, pričom výherkyňa bude náhodne vybratá generátorom (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001 s doplnkom STERZO SMART)
  3) najrýchlejší masters (ženy aj muži vo veku 45 rokov a viac) z každej zapojenej predajne (11) ide do žrebovania o výhru, pričom výherca bude náhodne vybratý generátorom (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001 s doplnkom STERZO SMART)

 • Výhru v súťaži si môže výherca osobne vyzdvihnúť na predajni.

 • Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do troch týždňov odo dňa vyhlásenia

  výhry. Ak tak neurobí, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.

 • V prípade, ak sa výhercovi nepodarí výhru odovzdať vopred dohodnutým spôsobom do

  troch týždňov od dátumu zverejnenia výsledkov súťaže, zaniká nárok výhercu na túto výhru.

 • V prípade výhry bude výherca/výhercovia kontaktovaní organizátorom súťaže na výhercom uvedenú emailovú adresu, prípadne telefónny kontakt v lehote maximálne 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ak sa organizátorovi nepodarí výhercu konkrétnej súťaže zastihnúť do 7 dní od prvého pokusu, výhra prechádza na súťažiaceho v druhom kole losovania. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na komunikačných kanáloch a prípadne

  internetových stránkach organizátora.

 • Ak výherca/výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú

  súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto podmienok a pravidiel súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých stanovených podmienok a pravidiel stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto podmienok alebo pravidiel súťaže.

 • Prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím výhry vzniknúť. Organizátori súťaže v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám vecami pochádzajúcimi z výhry alebo za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím predmetných výhier.

 • Ak účastník súťaže poruší akúkoľvek časť týchto podmienok súťaží alebo podmienok súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Taktiež, ak súťažiaci koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.) alebo inak ovplyvnil riadny priebeh súťaže a výsledky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých výhier.

 • Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Na výhru neexistuje právny nárok,

  nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v

  hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky účastníka súťaže.

 • Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry

  výhercom, budú hradené samotným výhercom.

  V. Vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 • Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R.

 • Svojou účasťou v súťaži dáva účastník organizátorovi svoj dobrovoľný výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom:

 • Identifikácie účastníka súťaže;

 • realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

 • Prípadné odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia oznámenia organizátorovi a má

  za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v danej súťaži vrátane straty nároku

  na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím.

 • Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné

  prejavy môžu byť použité na účely propagácie organizátora súťaže vrátane zasielania obchodných oznámení (napr. newsletterov) a organizátor môže bezodplatne použiť slovné prejavy, audio alebo video nahrávky a fotografie účastníka v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

 • Osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaží sú uchovávané po dobu trvania súťaže, dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, dobu stanovenú osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, prípadne do odvolania poskytnutého súhlasu dotknutou osobou.

 • V súvislosti s ochranou osobných údajov majú súťažiaci (dotknuté osoby) nasledovné práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby;

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;

 • na opravu osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;

 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania

  založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním;

 • právo na to, aby sa na dotknuté osoby nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú;

 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si dotknuté osoby môžu uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla

  prevádzkovateľa.

 • Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracúvaním

  osobných údajov, organizátor súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.

 • Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho

  zákonný zástupca.

 • Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v podmienkach organizátora súťaže sú

  uvedené na adrese https://www.paullange.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  VI. Osobitné ustanovenia

 • Organizátori si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 • Organizátori si vyhradzujú pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu podmienok/pravidiel súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní.

 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určili organizátori a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

 • Organizátori súťaže nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

 • V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 • Účasť na súťažiach je dobrovoľná a účastník súťaží svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami.

 • Organizátori prehlasujú, že nie sú zodpovední za prípadné chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

  VII. Záverečné ustanovenia

  Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu podmienok súťaží a zaväzujú sa v dostatočnom predstihu informovať o takýchto zmenách účastníkov súťaže.!
  Tieto podmienky súťaže vstupujú do platnosti 8.11.2021.

  Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom!
e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Cena:

Zobraziť:
Neboli nájdené žiadne produkty
Naposledy zobrazené

Pripravujeme
cenové bomby :-)

POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!